Dnes je: 28.05.2017
Preskočiť na obsah
 

Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010

(European Year for Combating Poverty and Social Exclusion)

Európska komisia vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Európsky rok 2010 má za cieľ osloviť občanov EÚ a všetky zainteresované strany z verejnej, sociálnej a hospodárskej oblasti. K hlavným cieľom EÚ v tejto oblasti patrí úsilie o dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, väčšieho počtu kvalitnejších pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti.
Aktivity realizované v priebehu tohto roka opätovne potvrdia politický záväzok, ktorý si EÚ dala v roku 2000, na začiatku lisabonskej stratégie, „rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť odstránenie chudoby“ do roku 2010. Napriek tomu mnoho ľudí stále žije opustene a nemá prístup k základným službám ako napríklad zdravotná starostlivosť.  Až 78 miliónov Európanov je ohrozených chudobou, t. j. 16 % celkovej populácie a 19 % detí, 16 miliónov je nezamestnaných a asi 3 milióny bezdomovcov, 1 z 10 detí žije v domácnosti, kde nikto nepracuje.
Táto situácia je absolútne neprijateľná, odporuje a porušuje EÚ princípy solidarity a sociálnej spravodlivosti. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu patrí medzi hlavné ciele Európskej únie. EÚ akcentuje význam týchto aspektov a cieľov:
– všetci ľudia majú právo žiť dôstojne a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti,
– zvyšovať podiel zodpovednosti verejného a súkromného sektora a každého člena spoločnosti v boji proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu,
– usilovať sa o odstránenie chudoby a sociálnu súdržnosť na prospech všetkých, šíriť úspešné postupy v oblasti
začleňovania,
– posilniť záväzok všetkých hlavných politických činiteľov podniknúť účinnejšie kroky v boji proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu, čo si vyžaduje dlhotrvajúce úsilie na všetkých úrovniach.
Európska únia, vlády jednotlivých štátov a občania musia spoločne podniknúť kroky na odstránenie chudoby,
realizovať kampane a štúdie, inovačné programy na podporu sociálneho začlenenia, konferencie, súťaže. Tieto aktivity sa budú realizovať na národnej (vrátane občianskej spoločnosti), regionálnej a miestnej úrovni.
Aktivity EÚ podporujú spoločne dohodnuté ciele, pričom každá krajina môže svoje politiky prispôsobiť svojej situácii.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010/

Festival rómskej kultúry BALVAL FEST, tradičný festival rómskej kultúry prebehol tento rok aj s podporou Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v dňoch 21. a 22. augusta v Kokave nad Rimavicou.

Viac informácií k podujatiu nájdete na stránke: http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010/aktivity-2/podujatia/festival-romskej-kultury-balval-fest.ews